Grou omsloten door water. Dronefotografie: Press4All

Eindrapportage werkgroep ‘Multi Functioneel Centrum (MFC) Grou’ aangeboden aan ‘Grou Breed’

Nadat eerder Grou Breed de hoogste prioriteit (prioriteit 1) heeft toegekend aan een gemeenschappe-lijke voorziening is door haar in november 2019 een werkgroep gevormd met als taak om de haalbaarheid van een MFC in Grou te verkennen.

De werkgroep MFC heeft als 1e stap (najaar 2020) een ‘behoeftepeiling’ uitgezet onder alle relevante organisaties/instellingen in Grou. Van de 54 uitgezette vragenformulieren zijn 46 terugontvangen (respons ca. 85%). Hieruit bleek dat zo’n 26 organisaties/instellingen behoefte tot grote behoefte hebben aan een MFC. De overige instellingen waren positief doch hadden op dat moment geen behoefte aan een dergelijke voorziening.

Met samenwerking, verbinding en versterking als uitgangspunt heeft de werkgroep MFC het belang van desociaal/maatschappelijke component (ontplooiingsruimte voor alle inwoners en wel in het bijzonder de ouderen en de jeugd, opvullen van de hiaten in het sociaal/maatschappelijk voorzieningenniveau en het ontbreken van een slechtweervoorziening) onder de aandacht gebracht van de in voorbereiding zijnde Ontwikkelingsvisie Grou door het IMA. Deze inzet is prominent in de Ontwikkelingsvisie Grou opgeno-men.

In een verkennend (ambtelijk) overleg met de gemeente Leeuwarden is de ambitie om te komen tot een centraal ontmoetingspunt in de vorm van een MFC Grou en het beoogde concept (sociaal/maatschappe-lijke, cultureel, toeristisch/recreatief en een brede beschikbaarheid voor alle doelgroepen) onderschreven. Van de zijde van de gemeente zijn er mogelijkheden om dit proces ambtelijk te ondersteunen/facilite-ren waarbij wordt opgemerkt dat de gemeente nauwelijks financiële mogelijkheden heeft.

Een globale scan van een tweetal recent door de gemeente in procedure gebrachte (beleids) documen-ten (Ontwerp Omgevingsvisie Gemeente Leeuwarden -‘vergroenen, verbinden, vermarkten’ en de Visie ‘Versterking Sociale Basis’) bieden volgens de werkgroep MFC aanknopingspunten/bouwstenen voor verdere gesprekken met de gemeente over de ontwikkeling van en een financiële participatie in het MFC Grou.

Enkele externe partners hebben aangegeven grote belangstelling te hebben voor een MFC, zoals het Nationaal Park ‘De Alde Feanen, het ‘Natuurmuseum Fryslân’, Amaryllis/Dorpenteam en dBieb. De verwezenlijking van Grou als ‘invalspoort’ voor het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’ als toeristisch centrum zet meerdere partijen zowel binnen als buiten Grou sterker op de kaart.

Het centrum van Grou  wordt door vele organisaties genoemd als meest geschikte locatie.

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de behoeftepeiling heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag wat eigenlijk de ‘kernfuncties’ voor een MFC Grou zouden moeten zijn. Meer concreet: wat zijn de essentiële onmisbare functies (must-haves), wat de belangrijke functies (should-haves), wat de andere mogelijke functies (could-haves) en wat de leuke functies voor ‘erbij’ (nice to haves). Hierbij is eveneens gekeken naar: wat werkt verbindend en versterkend en wat zijn zaken in de omgeving van Grou waar een MFC in een behoefte kan voorzien.

Beknopt samengevat zal het accent komen te liggen bij zaalruimte, doarpskeamer, toeristisch info-punt, bibliotheek, brûsplak, kinderopvang, museum en gemeenteloket.

In een door de werkgroep opgemaakte eindrapportage, die onlangs is aangeboden aan Grou Breed, zijn, kort samengevat, de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Benoem een projectgroep, waarin o.a. specifieke deskundigheid op het gebied van bouwkunde, financiën en sociaal-maatschappelijke zaken aanwezig is.
  • Naast de participatie van Grou Breed in de projectgroep MFC is het wenselijk dat de gemeente Leeuwarden en Doarpswurk als adviseur hierin eveneens participeren.
  • Als trekker van de projectgroep wordt een betaalde kracht aangetrokken.

De projectgroep zal, rekening houdend met de inhoud van de eindrapportage een programma van eisen opstellen, een schetsontwerp maken en een raming maken van de investering en de daarbij behorende financiering, een verkenning maken van de subsidiemogelijkheden, een raming maken van de exploitatie en een organisatiestructuur opzetten.

Een MFC in Grou dient met name voor toekomstige generaties een centrale plaats (een ‘Brûsplak’) in het dorp te zijn.

De werkgroep is nadrukkelijk van mening dat de projectgroep, naast een brede verankering in de gebruikersgroepen, voor een belangrijk deel ook uit jonge mensen (toekomstige gebruikers) dient te bestaan.

Daarna komt de projectgroep met een projectvoorstel aan Grou Breed (i.c. de in oprichting zijnde Coöperatie Grou).

Hiermee is een einde gekomen aan de werkzaamheden van de werkgroep. Wel blijft zij beschikbaar voor het geven van toelichting en advies aan de projectgroep.