Subsidie voor Mienskip en bedriuw yn ferbining

Subsidie voor ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’

Archief – De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen.

Van resterende Corona-noodsteungelden is 330.000 euro beschikbaar gesteld om initiatieven uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Sterke buurten en kernen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hechten waarde aan sterke buurten en dorpskernen. Daarvoor is het onder andere van belang dat lokale ondernemers betrokken zijn bij de buurten en dorpen waar zij zich bevinden. Andersom geldt dat buurt- en dorpsbewoners de lokale ondernemer kunnen helpen in hun voortbestaan. Kortom men heeft elkaar nodig, zeker na twee jaar waarin de sociale cohesie over het algemeen verminderd is.

Bewustwording

Het doel van de regeling is het versterken van het lokale gevoel van samen zijn en de bewustwording van het belang van lokale ondernemingen voor een buurt en/of dorp. Door het stimuleren van meerdere gezamenlijke activiteiten in de buurt of het dorp, hoopt de provincie Fryslân meer verbondenheid te creëren.

Voorwaarden

De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Er is ruimte voor 15 initiatieven per regio en voor de regio Wadden zes initiatieven. Per initiatief is maximaal 5.000 euro uit het Noodfonds (No en Moarn II) beschikbaar.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Ik bin bliid dat wy de regeling iepenstelle kinne. Undernimmers hawwe in wichtige funksje yn de Fryske doarpen. Dit is in lytse, mar positive ympuls mei in grut effekt foar de leefberens yn ús provinsje.”

Digitaal formulier

Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier wordt hier: www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining vlak voor de openstelling gepubliceerd. Hier is bovendien alle overige informatie over de regeling te vinden. De regeling wordt eenmalig opengesteld van 16 januari 2023 tot en met 17 februari 2023. Voor vragen kunnen initiatiefnemers contact met ons klantcontactcentrum opnemen via telefoonnummer: 058 – 292 59 25 of mailen naar: provincie@fryslan.frl.