aanvraag energietoeslag

Gemeente Leeuwarden trekt 4,4 miljoen extra uit voor vergoeding energiekosten

Archief – Meer inwoners komen in aanmerking voor geld van de gemeente Leeuwarden om de energiekosten te betalen. Zo kunnen studentenhuishoudens ook een vergoeding krijgen. En is de inkomensgroep die recht heeft op een vergoeding verbreed. Aanvragen kan vanaf 8 december 2022.

De gemeente Leeuwarden wil meer mensen helpen met de hoge energiekosten

Er wordt 4,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra vergoedingen. Wethouder Hein Kuiken legt uit waarom de gemeente hiervoor heeft gekozen: ‘We zien dat de nood hoog is. Vandaar dat we ons als gemeente tot het uiterste strekken om meer mensen een energievergoeding te geven. Met de regelingen die de gemeente nu instelt, bereiken we 6000 extra huishoudens in de gemeente Leeuwarden met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Zover zijn we nog nooit gegaan als gemeente.’

Vergoeding voor studentenhuishoudens

Studenten kunnen tot 1 maart 2023 een aanvraag indienen per huishouden. Afhankelijk van het inkomen, hebben deze huishoudens recht op een vergoeding tussen de €300,- en €1300,-. Dit gaat om studentenhuishoudens met een netto-inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm.

Vergoeding voor een hogere inkomensgroep

Eerst konden alleen huishoudens met een inkomen onder 125% van het bijstandsniveau een vergoeding krijgen. Met deze uitgebreide regeling, kunnen ook huishoudens met een wat hoger inkomen een vergoeding voor hun energiekosten krijgen van €300,-, €500,-, of €800,-.
Dit gaat om huishoudens met een netto-inkomen tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm.

Overige voorwaarden voor de vergoeding energiekosten

Er zijn, behalve het inkomen, nog een aantal voorwaarden van belang om in aanmerking te komen voor de nieuwe vergoedingen voor de energiekosten. Namelijk dat de aanvrager:

  • een energiecontract heeft van een energiemaatschappij, op eigen naam. Of dat de aanvrager in een zelfstandige woonruimte woont, met een all-in huurcontract op eigen naam. (Hiermee worden huurcontracten bedoeld, waarin staat dat de gas- en elektrakosten aan de verhuurder worden betaald.)
  • 18 jaar of ouder is
  • inwoner is van de gemeente Leeuwarden

Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 8 december 2022 en 1 maart 2023.

Automatisch voorschot voor huishoudens die al eerder energietoeslag ontvingen

Huishouden die voor 1 oktober 2022 de volledige energietoeslag van €1300,- op hun rekening hadden, en op dat moment woonachtig waren in de gemeente Leeuwarden, krijgen dit jaar nog €500,-. Dit is een voorschot op de energietoeslag van 2023. Dit voorschot hoeft niet aangevraagd te worden. Deze huishoudens ontvangen binnenkort een brief en dit jaar nog automatisch het geld op hun rekening.

In het nieuwe jaar wordt gekeken of de aanvrager recht heeft op de resterende energietoeslag van 2023. Ook als dit niet het geval is, mag de aanvrager het voorschot houden.

De exacte inkomensbedragen per vergoeding, de aanvraagformulieren (vanaf 8 december) en overige informatie is te vinden op: www.leeuwarden.nl/energietoeslag

Subsidie voor Mienskip en bedriuw yn ferbining

Subsidie voor ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’

Archief – De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen.

Van resterende Corona-noodsteungelden is 330.000 euro beschikbaar gesteld om initiatieven uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Sterke buurten en kernen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hechten waarde aan sterke buurten en dorpskernen. Daarvoor is het onder andere van belang dat lokale ondernemers betrokken zijn bij de buurten en dorpen waar zij zich bevinden. Andersom geldt dat buurt- en dorpsbewoners de lokale ondernemer kunnen helpen in hun voortbestaan. Kortom men heeft elkaar nodig, zeker na twee jaar waarin de sociale cohesie over het algemeen verminderd is.

Bewustwording

Het doel van de regeling is het versterken van het lokale gevoel van samen zijn en de bewustwording van het belang van lokale ondernemingen voor een buurt en/of dorp. Door het stimuleren van meerdere gezamenlijke activiteiten in de buurt of het dorp, hoopt de provincie Fryslân meer verbondenheid te creëren.

Voorwaarden

De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Er is ruimte voor 15 initiatieven per regio en voor de regio Wadden zes initiatieven. Per initiatief is maximaal 5.000 euro uit het Noodfonds (No en Moarn II) beschikbaar.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Ik bin bliid dat wy de regeling iepenstelle kinne. Undernimmers hawwe in wichtige funksje yn de Fryske doarpen. Dit is in lytse, mar positive ympuls mei in grut effekt foar de leefberens yn ús provinsje.”

Digitaal formulier

Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier wordt hier: www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining vlak voor de openstelling gepubliceerd. Hier is bovendien alle overige informatie over de regeling te vinden. De regeling wordt eenmalig opengesteld van 16 januari 2023 tot en met 17 februari 2023. Voor vragen kunnen initiatiefnemers contact met ons klantcontactcentrum opnemen via telefoonnummer: 058 – 292 59 25 of mailen naar: provincie@fryslan.frl.

Huntington groep Grou ontvangt Gouden Grijper

Archief / video – Elke wijk heeft ze: gouden mensen die vrijwillig zwerfafval opruimen en zo hun steentje bijdragen aan een mooie schone gemeente. Voor de twaalfde keer op een rij organiseert gemeente Leeuwarden daarom de uitreiking van de Gouden Grijpers. Vanmiddag ontving de Huntingtongroep Grou de Gouden Grijper in de categorie groepen, uit handen van Wethouder Gijs Jacobse.

Deze speciale prijs zet vrijwilligers in het zonnetje die zich inzetten om de gemeente zoveel mogelijk zwerfafvalvrij te houden. De Huntingtongroep Grou gaat wekelijks op pad om het zwerfafval in en rondom het Wilhelminapark op te ruimen. Raymond en Bouke zijn vast onderdeel van de groep die bestaat uit zo´n zes personen. De opruimers uit Grou zijn uitermate verrast met de waardering in de vorm van de Gouden Grijper. 

De kandidaten zijn genomineerd door bewoners of via wijk- en dorpenpanels. Er zijn dit jaar vier Gouden Grijpers uitgereikt in de volgende categorieën: groepen, jeugd, vrijwilliger uit de buurt en de aanmoedigingsprijs. Dit jaar reikt de gemeente ook een eenmalige unieke prijs uit; de Gouden Magneet.

Extra verrassing

De Huntingtongroep moet het tot nu doen met één grijper. Dat is wat weinig voor een groep van zes personen. Daarom namen Raymond en Bouke vandaag nog een viertal extra grijpers, en vuilniszakhouders in ontvangst. Als het goed is krijgt de groep ook een pasje voor de ondergrondse vuilopslag, zodat ze niet de hele tijd met het afval hoeven te sjouwen. Hoe mooi is dat!

Vuil opruimen

Bouke vertelde dat hij een opgeruimd persoon is die houdt van een schone omgeving. “We varen soms ook met een praam langs de walkanten van Grou om daar de rotzooi weg te halen.” Vooral vlak na het toeristische seizoen ruimen ze veel afval op nabij het water. In de winterperiode ligt er veel minder rotzooi in het Wilhelminapark.

Gratis grijpers

Geschat wordt dat er in Nederland tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt. Om zwerfafval op te ruimen kunnen inwoners van gemeente Leeuwarden gratis grijpers, rondzakhouders, afvalzakken en handschoenen lenen bij de gemeente. Er werden dit jaar maar liefst 1500 gratis grijpers uitgedeeld om de bewoners te helpen bij het opruimen van zwerfafval. “Dat is geweldig, want zwerfafval zorgt voor veel ergernis en belast het milieu. Iedereen wil een schone leefomgeving, maar dat kan alleen als we daar samen aan werken”, aldus wethouder Gijs Jacobse.