Uitnodiging digitale informatieavond Aardgasvrij wonen

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel van gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, brengt Gemeente Leeuwarden dit
jaar in kaart wat mogelijke alternatieve warmtebronnen kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af kunnen op een
haalbare en betaalbare manier. Deze Warmtevisie wordt eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zal de gemeente wijk voor wijk aan de slag gaan met stappen richting aardgasvrij wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar plan op maat.

Gemeente Leeuwarden vraagt inwoners om mee te denken en te vertellen wat voor hen belangrijk is. Daarom is er een digitale informatieavond op 1 juni voor heel gemeente Leeuwarden. Dit is om u als inwoner te informeren over de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden en u de gelegenheid te geven vragen te stellen.

Daarna worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Op 22 juni zal dit voor Grou zijn.

Tijdens deze gesprekken wil de gemeente verder ingaan op de mogelijkheden voor uw specifieke gebied en met inwoners in kleinere (digitale) groepen eengesprek aangaan over wat er voor hen belangrijk is bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgasvrij maken van de woning.

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?

DIT ARTIKEL IS AANGELEVERD DOOR GEMEENTE LEEUWARDEN

Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen? Om dat te onderzoeken wil de gemeente weten wat de behoefte in de dorpen is op het gebied van wonen. Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul de vragenlijst in. “Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we namelijk niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen.

Digitale vragenlijst
Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen? “Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de vragenlijst in te vullen”, legt De Haan uit.

 

Voor uw (t)huis
“De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het dorp bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij.

Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente. Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Helpt u mee?”

[kader] Hoe vult u de vragenlijst in? Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners deze vragenlijst over wonen in de Leeuwarder dorpen invullen. Ook de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen.

De vragenlijst kunt u van 1 februari tot 1 maart invullen. De vragenlijst vindt u op: – de website www.leeuwarden.nl/wonen; – via de rechtstreekse link https://surveys.enalyzer.com?pid=b3c6f3c7

Een beetje meer armslag bij geldelijke problemen

Mensen in Grou en Jirnsum die de eindjes echt niet aan elkaar kunnen knopen, kunnen sinds kort in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Hoe dat zit staat in dit artikel.

Sociaal werkers van het zogeheten dorpenteam, meitinkers genoemd, komen bij veel Grouster – en Jirnsumer huishoudens over de vloer. Daar komen zij dikwijls in aanraking met armoedeproblematiek: ouders die geen geld hebben voor een buskaart voor hun schoolgaande kind of bewoners die geen geld hebben voor de reparatie van een fiets of geen geld hebben voor de aanschaf van een koelkast. Deze bewoners hebben dan ook vaak een financiële hulpvraag. De meitinker sluit aan bij de vraag van de bewoner en kijkt waar zij mee geholpen zijn.

Het Dorpenteam heeft, samen met Pleatslik Belang Grou, de diakonie van de PKN en het Sint Piter Komitee, het initiatief genomen om de stichting Stipe Grou in het leven te roepen. Stipe Grou richt zich (achter de schermen) op fondsenwerving, zodat de meitinkers iets meer armslag hebben bij het bieden van ondersteuning bij echt noodzakelijke uitgaven.

De Kringloopwinkel Grou is ook betrokken bij Stipe Grou en heeft budget beschikbaar gesteld zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen via de Meitinkers met een bon bij de kringloopwinkel terecht kunnen voor het aanschaffen van artikelen.

Er wordt naar gestreefd om het werkgebied van Stipe Grou uit te breiden naar alle dorpen van Dorpenteam Grou. Hieronder vallen ook de dorpen uit Littenseradiel die bij de gemeente Leeuwarden zijn gekomen.
Heeft u vragen over Stipe Grou, of andere behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met het Dorpenteam, Mariska Bonnema telnr. 06 178 06 098 of via de mail m.bonnema@dorpenteam.nl of Jan Vaas telnr. 06 139 69 425 of e-mail j.vaas@dorpenteam.nl