Een beetje meer armslag bij geldelijke problemen

Mensen in Grou en Jirnsum die de eindjes echt niet aan elkaar kunnen knopen, kunnen sinds kort in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een steuntje in de rug. Hoe dat zit staat in dit artikel.

Sociaal werkers van het zogeheten dorpenteam, meitinkers genoemd, komen bij veel Grouster – en Jirnsumer huishoudens over de vloer. Daar komen zij dikwijls in aanraking met armoedeproblematiek: ouders die geen geld hebben voor een buskaart voor hun schoolgaande kind of bewoners die geen geld hebben voor de reparatie van een fiets of geen geld hebben voor de aanschaf van een koelkast. Deze bewoners hebben dan ook vaak een financiële hulpvraag. De meitinker sluit aan bij de vraag van de bewoner en kijkt waar zij mee geholpen zijn.

Het Dorpenteam heeft, samen met Pleatslik Belang Grou, de diakonie van de PKN en het Sint Piter Komitee, het initiatief genomen om de stichting Stipe Grou in het leven te roepen. Stipe Grou richt zich (achter de schermen) op fondsenwerving, zodat de meitinkers iets meer armslag hebben bij het bieden van ondersteuning bij echt noodzakelijke uitgaven.

De Kringloopwinkel Grou is ook betrokken bij Stipe Grou en heeft budget beschikbaar gesteld zodat mensen die daarvoor in aanmerking komen via de Meitinkers met een bon bij de kringloopwinkel terecht kunnen voor het aanschaffen van artikelen.

Er wordt naar gestreefd om het werkgebied van Stipe Grou uit te breiden naar alle dorpen van Dorpenteam Grou. Hieronder vallen ook de dorpen uit Littenseradiel die bij de gemeente Leeuwarden zijn gekomen.
Heeft u vragen over Stipe Grou, of andere behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met het Dorpenteam, Mariska Bonnema telnr. 06 178 06 098 of via de mail m.bonnema@dorpenteam.nl of Jan Vaas telnr. 06 139 69 425 of e-mail j.vaas@dorpenteam.nl

Visie Grou

De Grou Breed partners hebben gezamenlijk een visie voor Grou opgesteld. Door een duidelijke visie te ontwikkelen zijn er kaders voor de verdere ontwikkeling van Grou gesteld. Hier kunt u de visie downloaden.

Grou is een hartveilig dorp

In Grou bleken relatief veel AED’s aanwezig te zijn. Ze hingen met name binnen in gebouwen en daardoor na sluitingstijd niet bereikbaar. Een onwenselijke situatie omdat noodgevallen zich lastig aan kantoor- en openingstijden houden. Ook bleken de bestaande AED’s  vaak niet aangemeld te zijn bij het systeem HartslagNU.

Pleatslik Belang Grou is daarom media 2019 het project ‘Grou Hartveilig’ gestart. Doelstelling was om de in Grou aanwezige AED’s in gebouwen te verplaatsen naar een plek aan de buitenkant van het gebouw, zodat ook na sluitingstijd de AED’s ter beschikking zouden staan voor de bevolking van Grou. Daarnaast dienen ze aan te worden gemeld bij HartslagNu.

Inmiddels in het project afgerond. De buitenkasten met AED’s die 24/7 bereikbaar zijn zijn te vinden bij:

 • Friesmastate
 • de Regiobank
 • het Havengebouw aan de Meersweg
 • OSG Sevenwolden
 • De Twine
 • Pontwachtershuis Yn ‘e Lijte / De Burd
 • Atelier Patrick Koene
 • Hotel Restaurant Oostergoo
 • straat de Foarn
 • straat de Skou
 • de tenniskantine

  Bij Poiesz supermarkt, Omnimed en Fumo zijn ook AED apparaten. Deze apparaten waren reeds aangemeld.