Een warm samenzijn in Grou op stille zondagen

Archief – Verschillende organisaties in Grou waaronder Pleatslik Belang, UVV Grou en Amaryllis zijn met het plan gekomen om het dorp sociaal een stukje warmer te maken. Dat moet invulling krijgen op verschillende zondagen in november en december.

Voor inwoners die er behoefte aan hebben is er de mogelijk om iets te doen aan de ‘stille’ zondagen. Een warm samenzijn in de donkere maanden kan een welkome afleiding zijn.

De volgende zondagen staan in de planning:

13 november van 15:00-17:00 uur met pompoensoep en stokbrood. De pompoenen komen van de moestuin van Drieserée Schinkel (PB), en zij maakt ook de soep.

27 november van 15:00-17:00 uur met snert met roggebrood, wordt ook gemaakt door Drieserée.

10 december van 15:00-17:00 uur met pannenkoeken.

25 december (1e Kerstdag) van 15:00 tot 17:00 uur met stamppot boerenkool met worst

Vrijwilligers doarpskeamer

Momenteel zijn er zes gastvrouwen en één gastheer die al veel werk verzetten in de Doarpskeamer. Er kunnen best nog wat handjes bij, daarom bij deze een oproep voor extra gastheren en vrouw. Aanmelden kan via uvv.mail@gmail.com. Er zal gewerkt worden met een rooster, zodat de inzet op een gelijkwaardige manier verdeeld wordt.

Iedereen is welkom om deel te nemen of te komen voor een bakje thee, spelletje, kletsen en een warm hapje. En neem iemand mee van wie je denkt dat die het leuk vindt maar misschien niet alleen durft. En uiteraard staat de auto met chauffeur klaar (06 206 037 41) om bezoekers naar de Seize te brengen, naar de ruimte van Ontmoeten en Meedoen van Amaryllis. Die ruimte stelt Amaryllis beschikbaar. Het is tegenover Atelier Koene.

Twee keer graafwerk in Grou voor glasvezel

Archief – Op dit ogenblik zijn twee partijen actief in Grou voor het aanleggen van snelle glasvezelkabels. Zowel Glaspoort als Delta Netwerk leggen kabels in het dorp. De verschillende providers die van het netwerk gebruik maken werven op dit ogenblik klanten. Het kan dus zijn dat de stoep voor je huis twee keer opengebroken wordt omdat beide partijen er een kabel leggen.

Afgelopen tijd is Delta Netwerk al begonnen met het aanleggen van de groene glasvezel kabel. Op sommige plekken in Grou levert dat bij opengebroken stoepen soms gevaarlijke situaties laten sommige inwoners weten. Inmiddels is ook Glaspoort volop bezig met de aanleg van glasvezel, dat is een oranje kabel.

Gevaarlijke situaties melden

De aannemers die voor de aanleg verantwoordelijk zijn, halen in principe één rij tegels uit het trottoir. Daar waar de stoep er na de tijd slecht aan toe is laat de gemeente Leeuwarden het herstellen. Zijn er gevaarlijke situaties in je straat, meldt dat dan bij de gemeente. Die kan het helaas niet voorkomen dat het trottoir in korte tijd twee keer open gaat.

Gewijzigde plannen

In eerste instantie was het de bedoeling dat Glaspoort eerst in Stiens met de aanleg van de glasvezel zou verbinden. Deze partij heeft z’n plannen gewijzigd en is na DeltaNetwerk in Grou met graven begonnen.

Telecomwet

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er begrip is voor de verwarring die bij de inwoners van Grou ontstaat. “De situatie is lastig uit te leggen. Dat is iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is namelijk zo geregeld in de Telecomwet.”

Niet verplicht

Bewoners zijn in geen geval verplicht om glasvezel tot aan huis te laten leggen. Vaak is de aanleg tot de deur wel gratis en ben je niet verplicht om bij de verschillende providers een abonnement af te nemen.

Dorpscoöperatie Grou kan rekenen op brede steun

Archief – Verslag:

In een drukbezochte bijeenkomst in hotel Oostergoo lieten zo’n honderd belangstellenden zich dinsdagavond 6 september informeren over de dorpsvisie en de op te richten dorpscoöperatie in Grou. 

Het initiatief tot een op te richten dorpscoöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid wordt door partijen zoals Grou Bree, Pleatslik Belang Grou en Businessclub Grou volledig omarmt. Het klinkt hen als muziek in de oren. Het ligt in de bedoeling dat de oprichting van deze coöperatie eind dit jaar een statutair feit is.

De voorbereiding om tot een gezamenlijke visie te komen is ook positief ontvangen door de gemeente Leeuwarden. Projectmanager Feiko de Boer van de gemeente, heeft de voortvarendheid, de samenstelling en de aanpak rondom deze visie als krachtig ervaren, zo liet hij tijdens de bijeenkomst weten. De kosten die gemaakt zijn voor onderzoek en samenstelling van het rapport Dorpsvisie Grou, door Identity Matching Academy (IMA) zijn voor 50% door de gemeente gefinancierd.

Coöperatie

Na de oprichting van de coöperatie zal er een flinke uitdaging liggen om plannen op het gebied van woningbouw, recreatie, het sociale domein voor ouderen en jongeren, parkeerproblematiek, het Wetterfront en een fysieke plek voor de dorpscoöperatie vorm te geven. Onder de paraplu van de coöperatie kunnen belangenclubs uit Grou een plek vinden. Iedereen in Grou kan lid van de Dorpscoöperatie worden en zodoende invloed uitoefenen op de besluitvorming. Het één en ander zal aangestuurd worden door een dorpsmanager die als betaalde kracht in functie zal zijn.

Innovatief

En hoewel de historie en het verleden van Grou een permanente plek moet krijgen, wordt door diverse partijen zoals de Businessclub Grou onderzocht, hoe duurzaamheid een permanente plek in het dorp kan krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op bedrijfspanden in Grou te installeren zodat deze bedrijvigheid voor een groot gedeelte zelfvoorzienend kan worden. Ook wordt er gekeken naar het halen van energie uit water, waar in Grou volop beschikking is en wordt er gedacht aan een energiecoöperatie.

Een aantal doelstelling die voor de ontwikkeling van Grou geformuleerd zijn:

 • Het verbeteren van de leefbaarheid
 • Ontwikkeling stimuleren voor bedrijven, toeristen en bewoners
 • Het aantrekkelijker maken van Grou voor jonge gezinnen en starters en verdere vergrijzing tegengaan
 • Vitaliteit van Grou in zijn algemeen verbeteren

Bouwen met karakter

Binnen de toekomstige bouw is het belangrijk om rekening te houden met het karakter van Grou in wat dorpsbouwkunde genoemd wordt. De kern hiervan is gevarieerde bouw in een hybride vorm van wonen, werken, recreëren en zorg. Alles in een mix door elkaar. Door te bouwen met thema’s zoals hout, water en duurzaamheid moet ook de skyline als Wetterfrond z’n eigen unieke karakter behouden.

Gevarieerde bouw – spannende skyline – werken met hout – duurzaamheid – water

Sprekers:

Dick Willemsen introductie: uitleg Bevindingen Stuurgroep Ontwikkeling Grou

Durk van der Meer – geboren in Raerd – Kwartiermakker – stuurgroep

Robert Landstra – van VNL Architecten onderdeel van de stuurgroep – kwartier makker

Douwe Snoek – kwartiermakker

Tjalling Dijkstra – kwartiermakker

Gerard Douma – voorzitter Grou Breed / Zit ook bij de stuurgroep

Ivo Krikke – voorzitter Businessclub Grou – ook lid van de stuurgroep

Janke Sietsma – voorzitter Pleatslik Belang Grou – onderdeel van de stuurgroep

Toelichting Dorpsvisie door Tjalling Dijkstra

Fragmentarisch – postzegelbenadering.  Met elkaar visie maken is belangrijk. Eigen verantwoordelijkheid nemen. Weten wat we willen. Coproductie – met gemeente of als dorp zelf. Feiko van de gemeente – 50 procent van de kosten heeft de gemeente bijgdragen – is dus echt een coproductie met de gemeente.

Doelstellingen:

Visie ontwikkeling & Branding van Grou – de waarden waarvoor Grou staat

 • Leefbaarheid verbeteren
 • Ontwikkelen en herontwikkeling bedrijven toeristen en bewoners
 • Aantrekkelijker voor jonge gezinnen en starters, tegengaan verdere vergrijzing
 • Vitaliteit van Grou in zijn algemeen verbeteren.

Innovatief – Wie zijn we? Wie willen we zijn?

50% sociale woningbouw – dure woningen – middensegment ontbreekt. – kleine middenklasse.

 • Generiek aanbod woningen – zonder Grouster identiteit
 • Watersport met toenemende concurrentie Fryske Marren
 • Vergrijzing

Wat vinden wij van Grou ?

Weinig branding van Grou – lage score

Coolheid een zes – mooi uitgangspunt

Brandscape – op eigen kracht mensen aantrekken – zijn alternatieven voor watersport

Warm Welcome.- kunt je er thuisvoelen

Paars Factor – kun je er wat krijgen – horeca – winkels

IEN Factor – noodzakelijjk om te komen skutsjesilen – sint piter

Brandconcept – 1

Brandmanagement – 1

Dorpsbouwkunde – hybride – wonen werken recreëren zorg – alles door elkaar – Gevarieerde bouw – spannende skyline – werken met hout – duurzaamheid – water

Grouster Wetterfront – Grouster Wetterhus – toetsen aan de zes waarden van Grou

Waarden 

Toekomst Grouster identiteit

TK Leven aan Waterfront

TK van het dorp

TK in vier seizoenen

TK gezond zijn

Aanbevelingen

Dorpscoöperatie – Criteria – plannen maken – wetterfront – markant – schiphuizen

Discussie Groene kruislocatie – Hellingshaven – gedempte Haven – Halbertsmaterrein – Resultaat betere plannen

Werkelijkheid maken: Door Durk van der Meer – Dorpscoöperatie

Hoe gaan we het organiseren? Samen en gecoördineerd.

 • taken en beschikbare tijd – minder mensen meer taken voor verenigingen
 • Dorpen moeten zichzelf uitvinden – bouwen – identiteit – sociale structuur
 • Effectiever organiseren

We doen veel samen – er moet meer gebeuren – het is niet goed gecoördineerd.

Niet alleen praten maar ook doen.

Samenhang – niet vervangend maar aanvullend – verenigingen blijven autonoom.

Faciliteren – centrale ledenadministratie – energiecooperatie – aanbieden diensten – verbinden ontwikkelen

Voordelen m- Dichter bij. Elkaar – ontwikkelen identiteit – etc.

Waarom geen stichting – bestuursleden verantwoordelijk. Cooperatie zijn leden verantwoordelijk. Betaalde Dorpsmanager en medewerkers. Overheid – subsidies en donaties. – Werkgroepen permanent en tijdelijk.

Reacties van besturen:

Wat vindt Groubreed hiervan:

als muziek in de oren – bundeling stichtingen en verenigingen – Voorzitter Grou Breed Gerard Douma. Doen wat we al deden maar kan effectiever voor toekomst bestendig. Instemmen met deze lijn – Grou breed feestelijk ten grave drage – stemmen in met oprichting van een dorpscooperatie.

Businessclub Ivo Krikke:

Klinkt ook als muziek in de oren – leden zijn geïnformeerd! Samen dingen oppakken. Samen met de ondernemers. Professionele ondersteuning – gaat om onze gezondheid en ontwikkeling in Grou. 

Pleatslik Belang Grou

Janke Sietsma wat houdt het in voor PB Grou – Toekomst voor Grou voor de hele gemeenschap. Blij met een visie waaraan we dit kunnen staven. Heel blij met de visie. Coöperatie: leden worden nog geïnformeerd eind oktober. 

Dick Willemsen: – goede relatie met gemeente LWD opgebouwd

Feiko – gemeente Leeuwarden – krachtig – dit is goed en mooi – proces is krachtig. Van onderaf – op zoek naar gesprekspartners – straks met 1 gesprekspartner en 1 visie. De andere overheid – we willen luisteren naar de bewoners. Visie en dorpscoöperatie omarmen. Richtlijnen en bouwen en gezondheidsplannen – terreinen Groene Kruis en Halbertsmaterrein – hoe gaat het echt ingevuld worden.

Vragen:

Riekus Sinnema – zorginstelling It Hofke – mooi plan staat erachter – aanvullend of nemen we alles over. Antwoord ontwikkelmodel – hangt af van welke ontwikkeling het krijgt

Bas Hof: Wetterfront is het belangrijkste van Grou – sterke punt van Grou – foto toont wat Grou te bieden heeft – prachtig. Niet alleen kijken naar huizenbouw – Allemansrecht. Publieke ruimte blijven – tijdplanning? Vervolgstappen? Waar belanden we? Tijdpad in dit hele traject – antw stuurgroep… voorzitter Grou Breed – voor eind van de herfst – Grou Breed te beleggen – wat vinden jullie – voor december dit is ok? Unaniem gedragen Nog dit jaar naar de notaris om statuten vast te leggen. Voor eind van het jaar coöperatie in te richten.Leden PB Grou automatisch lid coöperatie.

Brandvalues – waarden vastleggen waar we naartoe willen. In beleid vastleggen.

Dhr. Beek: Blauwe vlakken op plekken om te ontwikkelen. Suderburd wat zijn de plannen. Tjalling: voorbeelden wetterfront. Gebieden waar je het wetterfront zou kunnen aanvullen.

Rintsje Bouwma – Geboren Grouster – 5 jaar teruggekomen. Buitengebied wat gaan we daar doen? Skutmakker – schrijver.

Marjanne de Rijke – Amsterdam v.a. 2000 in Grou – Hoek Meersweg. Miste iets? Verkeerssituatie – parkeren – steeds meer toeristen. Antw. Nog geen oplossing – ook iets voor de dorpscoöperatie.

Jan Smittenberg – voorzitter museum Hert fan Fryslan: Passen goed op het moois van Grou – Mienskipshus – past daar het verleden in. Toerisma – Grou toegangspoort nationaal Park Alde Feanen – Historie Halbertsma – hout – gemeenschapshuis – museum – fryske gea – opties zijn genoemd in de stuurgroep – nu nog concreet ingevuld. Halbertsma Hout – rol zal teruggevonden worden in het mienskipshus. 

Daan Engbra – Kritische vraag – verschil en Grou Breed – 12 organisaties. Douwe Snoek: Mensen die er dagelijks mee aan de gang gaan. Alle input is op vrijwillige basis gebeurt. Gaat om een professionele insteek. 

Jan Brinksma Hema: Mensen uit de mienskip moeten daarin zitten.  WIe heeft die competentie. Leegstand – meer retail buiten het dorp – gaan we wonen en winkelen toestaan. Wie wordt die dorpsmanager? Douwe Snoek: Die geworteld is in de gemeenschap – connectie het verleden om te zien waar we heengaan in de toekomst. 

Benoeming: Ledenvergadering – dorp in volle breedte – infra – vraag professionals bij halen. Dorpsmanager – pittige functie. Kundige man die in het profiel past. Hoogste orgaan is ledenvergadering

Hinke Volbeda: Vrijwilligers – merenloop – Grou 2030 – bekostiging? Durk: Deels gemeente – clubs – grote bedragen opstart en nu? Zelf bedruipen – energiecooperatie – inkoopcoordinatie – exploitatie.

Arjan v/d Meulen – coöperatie verlies personen ook aansprakelijk. Thermische energie verwarmen van woningen – rijkswaterstaat – panelen – windmolen en zonnepanelen. Zonnepanelen op bedrijfspanden. Leden aansprakelijkheid ? Met uitgesloten aansprakelijkheid. Querrent – thermische energie. Eqadraad; – onderzoek ondernemerscapaciteit energie neutraal – produceer warmte – zelf voorzienend.