Berichten

aanvraag energietoeslag

Laag inkomen? Vraag dan nu energietoeslag aan!

Grou / Leeuwarden – Van 1 mei tot 1 september 2022 kunnen huishoudens met een laag inkomen energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden aanvragen. Dit is een eenmalig bedrag van € 800,00 van het Rijk om de hoge energiekosten te compenseren.

Huishoudens in Grou zonder bijstandsuitkering en een inkomen lager dan 125% van het minimum inkomen kunnen de energietoeslag aanvragen. Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Leeuwarden www.leeuwarden.nl/energietoeslag. Hier is ook meer informatie over de energietoeslag te vinden.

Energietoeslag-800-euro-overheid

Automatische betaling energietoeslag aan huishoudens met bijstandsuitkering

De gemeente Leeuwarden is in april gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan huishoudens met een bijstandsuitkering. Wethouder Hein Kuiken: “Deze groep is bekend bij de gemeente. Hierdoor konden we de energietoeslag snel uitbetalen. Dat is belangrijk omdat mensen het geld hard nodig hebben om rond te kunnen komen.” Voor de groep huishoudens met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering heeft de gemeente nu een aanvraagsysteem ingericht. Deze huishoudens kunnen de energietoeslag daardoor gemakkelijk aanvragen en het bedrag zo snel mogelijk uitbetaald krijgen.

Tijdelijke verruiming bijzondere bijstand voor hoge energiekosten

Naast de energietoeslag gaat de gemeente Leeuwarden tijdelijk de bijzondere bijstand verruimen voor hoge energiekosten. Meestal is het niet mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen voor het betalen van energiekosten. Maar de hoge stijging van de energiekosten vraagt om extra maatregelen. Het aanvragen van de verruimde bijzondere bijstand kan op dit moment nog niet, maar de gemeente werkt er hard aan dit mogelijk te maken.

Lokaal pakket met steunmaatregelen

De verruiming van de bijzondere bijstand voor hoge energiekosten is onderdeel van het lokale pakket aan steunmaatregelen dat de gemeente Leeuwarden biedt voor inwoners met een laag inkomen. Naast de tijdelijke verruiming van de bijzondere bijstand is binnenkort de app Voorzieningenwijzer beschikbaar. Met de app wordt duidelijk op welke hulp een inwoner recht heeft. Daarnaast komt er meer aandacht voor vroegsignalering van schulden. Hierdoor kunnen gemeente, Amaryllis en andere organisaties op tijd in actie komen bij iedereen die in de geldproblemen dreigt te komen. Ook gaat de gemeente extra steun geven aan initiatieven in Leeuwarden die hulp bieden aan mensen met een laag inkomen.

Speeltuinen Grou krijgen opknapbeurt

Opknapbeurt voor speeltuinen in Grou

Grou – Het is weer de ideale tijd voor kinderen uit Grou om lekker buiten te spelen. In het dorp zijn daarvoor verschillende plekken ingericht waar de jeugd heerlijk kan ravotten, sporten en spelen. Deze speeltuinen zijn door een speciale speeltuincommissie de afgelopen tijd onder de loep genomen. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden,  worden ze opgeknapt en waar nodig speeltoestellen toegevoegd of vervangen. 

De speeltuincommissie is op verzoek van Pleatslik Belang Grou in het leven geroepen. De commissie heeft afgelopen tijd een inventarisatie gedaan waarbij de onderhoudstoestand van de verschillende speeltuinen in Grou is bekeken. “We doen dat in nauwe samenwerking met de gemeente Leeuwarden”, laat commissielid Jikkie Wolters weten die samen met haar zoon Dirk Willem de inventarisatie taak op zich genomen heeft. “Meestal komen er tips of verzoeken binnen bij Pleatslik Belang Grou betreffende speeltuinen in Grou. Wij gaan dan kijken of er iets aangepast, vervangen of bijgeplaatst moet worden. Hiervoor heeft de gemeente Leeuwarden een budget beschikbaar. 

Speeltuinen Grou krijgen opknapbeurt

Inspectie speeltuin Lyts Blijema Grou. Met v.l.n.r. Marcel Nijveld accountmanager Yalp uit Goor, Siep Oenema adviseur  beheerder sport- en spelgelegenheden gemeente Leeuwarden en Jikkie Wolters speeltuincommissie Grou. Foto: Press4All

Vervanging

Meestal hebben de speeltoestellen een levensduur van 10 tot 15  jaar, dan worden ze vervangen. Zo is al een verouderde wip bij Lyts Blijema weggehaald en gaan we daar nieuwe voetbaldoelen plaatsen.” Zo krijgen verschillende speelplekken in Grou een update. Een voorbeeld hiervan is het speelhuisje bij Toetsma. Hier komt een nieuwe voor in de plaats. “Verder zijn we van plan om bij de Súdfinne de klimwand te vervangen door een klimrek. Tenslotte willen we op het grote veld bij de Tichtset nog voetbaldoeltjes plaatsen”, legt Jikkie Wolters het plan van aanpak uit. “We hopen uiteindelijk genoeg budget van de gemeente te krijgen om dit samen met een bijdrage uit het Dorpsbudget te kunnen bekostigen. “Daarna gaan we zo snel mogelijk bij de speeltuinen in Grou aan de slag.”

Verzoeken

Heb je als buurtbewoner in Grou een verzoek of tip betreffende een speeltuin in je wijk dan kun je dit altijd via een bericht aan Pleatslik Belang Grou kenbaar maken via info@pbgrou.nl

gemeentelijk monument en rijksmonument

Welke bouwwerken in Grou moeten we bewaren voor de toekomst?

Grou – De Monumentenzorg van de gemeente Leeuwarden doet een beroep op de inwoners van Grou. Hierbij gaat het om mogelijke toewijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in het dorp.

Ben je inwoner van Grou? Wat zijn volgens jou monumentwaardige gebouwen en andere bouwwerken in je omgeving? Laat het aan monumentenzorg weten.

Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).

gemeentelijk monument en rijksmonument

Links voormalig geref. kerk aangewezen als gemeentelijk monument. Rechts oude raadhuis is rijksmonument. Dronefoto: Press4All

Voor wie wil weten welke gebouwen in Grou al monument zijn is er de mogelijkheid om deze online te vinden. We hebben in Grou namelijk 43 rijksmonumenten, die je kunt vinden op de site van Dorpsarchief Grou.

In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden gegroeid in omvang, maar ook in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al beschermd voor de toekomst door een aanwijzing als monument. Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.

Waarom belangrijk?

De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aan in het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. Waarderen van en investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van dorpen en het landelijk gebied. De gemeente doet daarom aan historische verenigingen, monumentenstichtingen, dorpsbelangen en inwoners de oproep om mee te denken over bouwwerken die moeten worden behouden voor de toekomst.

Stap voor stap

We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Grou en Jirnsum. Later volgen het vroegere Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want er wordt eerst goed onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren over wat de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente een besluit neemt. Bovendien kunnen sloten, waterlopen, bruggen en details in bouwwerken kunnen ook beschermd worden.

Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten.

Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl