Berichten

Geef je nu op voor het webinar van Iepen Mienskipsfûns 2024

Grou – Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen ook in Grou in aanmerking komen voor subsidie. Denk hierbij aan projecten op het gebied van cultuur, duurzame dorpen, cultuurhistorie en landschap. Maar ook het verbouwen van een dorpshuis of een andere ontmoetingsplaats. Het gaat om ideeën die de leefomgeving versterken en laten bruisen in Fryslân.

Heb je plannen?

Heb je plannen om de leefbaarheid in uw dorp of regio te versterken? Heb je al wel een plan, maar nog niet de financiering rond? Dan is het Iepen Mienskipsfûns (IMF) misschien interessant voor jou. Een bijdrage van het IMF is provinciebreed aan te vragen.

Webinar

Op maandag 18 maart organiseren Streekwurk en Doarpswurk samen een webinar over de IMF-regeling om je op weg te helpen. Tijdens deze avond zal Tieneke Clevering van de Provinsje Fryslân u meer vertellen over het Iepen Mienskipsfûns en je meenemen in de ins en outs van deze regeling. Eddy Lania van Doarpswurk zal je na de pauze meer vertellen over de ondersteuning bij een aanvraag van het IMF.

Programma:

20:00    Welkom – 20.10    Iepen Mienskipsfûns (IMF)  door Tieneke Clevering van Provinsje Fryslân – 20:45    Pauze – 20:50 – Hoe kan Doarpswurk u ondersteunen?  door Eddy Lania van Doarpswurk – 21:00    Vragen – 21:30    Afsluiting

Een interessant programma dat je vanuit je luie stoel kan volgen.

Meld je nu aan

Aanmelden kan eenvoudig door op onderstaande rode button te klikken. Deelname is gratis. Op maandagochtend 18 maart ontvangt u een mail met de Zoomlink voor deelname.

leefbaarheid

Heb jij een goed idee om leefbaarheid in Grou te verbeteren?

Friesland / Grou – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp zoals Grou, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 18 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze laatste openstelling 900.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân. Daarnaast gaat het IMF dan ook open met ruim 2 miljoen voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’.

Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving, ook worden geholpen met de realisatie van projecten die ze opzetten. Om inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op ‘Projecten in beeld’ op de website van Streekwurk. Regionale adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, duurzaamheid en Frysk en/of streektalen.

Verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’

Naast de reguliere openstelling van het Iepen Mienskipsfûns wordt 2.325.000 euro opengesteld voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden. Gedeputeerde Knol: “It subsydzjepersintaazje is sa heech, omdat de needsaak foar it ferduorsumjen fan mienskipsfoarsjennings fan grut belang is foar it fuortbestean fan ferieningen en stichtingen, en dêrmei foar de leefberens yn Fryslân.” Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er deze tender ruimte zijn voor 66 initiatieven. Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor de vervanging van het dak en kosten voor vergunningen worden opgevoerd in de subsidieaanvraag.

Nieuwe college wil door met het Iepen Mienskipsfûns

Vanuit de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ wil Gedeputeerde Staten voorstellen een nieuw IMF te starten voor de periode 2024-2025-2026-2027. Dit wordt voor 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor dit nieuwe Iepen Mienskipsfûns groot onderhoud en verduurzaming van mienskipsgebouwen een structurele plek te geven. Daarnaast moet het Iepen Mienskipsfûns eenvoudiger worden om aan te vragen wanneer het kleinere bedragen betreft.

Zeggenschap

Gedeputeerde Knol: “It is goed dat Friezen sels sizzenskip hawwe oer harren eigen omjouwing om ’t se sels witte wêr’t it measte ferlet fan is. Wy wolle de enerzjy fan ûnderop safolle mooglik stypje. Jild beskikber stelle foar inisjativen fan Friezen is foar my dêrom hiel wichtich. Minsken dy’t har yn harren frije tiid ynsette om Fryslân noch moaier te meitsjen, wolle we safolle mooglik helpe. Minsken yn de simmer op de pontsjes, de frijwilligers by de festivals, de klussers yn de doarpshuzen, de sporttrainers, de grienkommisjes, bestjoerders fan doarpsbelangen. Se meitsje it ferskil.”

Streekwurk

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan of Leader Streekwurk | Fryslan.

Subsidie voor Mienskip en bedriuw yn ferbining

Subsidie voor ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’

Archief – De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om inwoners en lokale ondernemingen dichter bij elkaar te brengen. Daarvoor wordt de eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen.

Van resterende Corona-noodsteungelden is 330.000 euro beschikbaar gesteld om initiatieven uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 16 januari 2023 gaat de regeling open.

Sterke buurten en kernen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hechten waarde aan sterke buurten en dorpskernen. Daarvoor is het onder andere van belang dat lokale ondernemers betrokken zijn bij de buurten en dorpen waar zij zich bevinden. Andersom geldt dat buurt- en dorpsbewoners de lokale ondernemer kunnen helpen in hun voortbestaan. Kortom men heeft elkaar nodig, zeker na twee jaar waarin de sociale cohesie over het algemeen verminderd is.

Bewustwording

Het doel van de regeling is het versterken van het lokale gevoel van samen zijn en de bewustwording van het belang van lokale ondernemingen voor een buurt en/of dorp. Door het stimuleren van meerdere gezamenlijke activiteiten in de buurt of het dorp, hoopt de provincie Fryslân meer verbondenheid te creëren.

Voorwaarden

De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Er is ruimte voor 15 initiatieven per regio en voor de regio Wadden zes initiatieven. Per initiatief is maximaal 5.000 euro uit het Noodfonds (No en Moarn II) beschikbaar.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Ik bin bliid dat wy de regeling iepenstelle kinne. Undernimmers hawwe in wichtige funksje yn de Fryske doarpen. Dit is in lytse, mar positive ympuls mei in grut effekt foar de leefberens yn ús provinsje.”

Digitaal formulier

Via het officiële aanvraagformulier op onze website kan het subsidiebedrag worden aangevraagd. Het formulier wordt hier: www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining vlak voor de openstelling gepubliceerd. Hier is bovendien alle overige informatie over de regeling te vinden. De regeling wordt eenmalig opengesteld van 16 januari 2023 tot en met 17 februari 2023. Voor vragen kunnen initiatiefnemers contact met ons klantcontactcentrum opnemen via telefoonnummer: 058 – 292 59 25 of mailen naar: provincie@fryslan.frl.