Berichten

have halbertsma

Halbertsmaterrein in Grou krijgt vorm

Grou – Projectontwikkelaar PAIVA is weer een stap verder met de ontwikkeling van het project Have Halbertsma. Er wordt daarom een derde inloopbijeenkomst georganiseerd waar het ontwerp  stedenbouwkundigplan zal worden gepresenteerd aan de inwoners van Grou.  

Vanaf begin dit jaar is de projectontwikkelaar samen met de Dorpscoöperatie en de Gemeente  Leeuwarden bezig om rekening houdend met de wensen van de inwoners van Grou, een zo passend  mogelijk plan te maken. Voorafgaand aan de aankomende bijeenkomst hebben er al twee bijeenkomsten  plaatsgevonden. Bij de eerste bewonersbijeenkomst in het voorjaar ging het vooral om het inventariseren  van wensen, behoeften en suggesties. De vele reacties en opmerkingen zijn verwerkt in een globale schets met een vlekkenplan die op 13 juli werd gepresenteerd. Hierin viel o.a. te zien wat de plaats en betekenis  is van water en groen in de wijk, aansluiting bij de bestaande dorpskern, maar ook de mogelijke plaatsing  van woningen, straten en de ontsluitingsroute.  

Ook deze bijeenkomst leverde veel reacties op, zowel positieve als kritische. Hiermee gingen de  deskundigen opnieuw aan de slag. De dorpscoöperatie is ook nauw betrokken bij de stappen na de tweede  bijeenkomst. Dorpscoöperatie: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief  worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere  doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt  aangegrepen om het plan verder te brengen.” 

Na het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners van Grou door middel van de twee  inloopbijeenkomsten en een uitgebreide enquête, zijn deskundigen verdergegaan met het optimaliseren  van het plan. Dit heeft geleid tot een ontwerp stedenbouwkundigplan. Dit bevat een redelijk  gedetailleerd beeld van de nieuwe woonlocatie. Denk hierbij aan de wegenstructuur, de watergangen,  het aantal en soort woningen, openbaar groen en parkeerplaatsen.  

Welkom bij de inloopbijeenkomst op 16 november 

Paiva organiseert in samenwerking met de Dorpscoöperatie en gemeente Leeuwarden voor de  presentatie van het ontwerp stedenbouwkundigplan een derde inloopbijeenkomst. Net zoals de vorige  keer vindt die plaats in Grootcafé de Treemter, Doorbraak 1, 9001 AL Grou.  

Het ontwerp stedenbouwkundigplan zal om het halfuur kort gepresenteerd worden door één van de  deskundigen. Aansluitend is er gelegenheid voor nadere toelichting en het stellen van vragen in kleine  groepen. Het aanmelden voor een tijdvak van de presentatie kan via  

www.buitengewoonwonen.nl/bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 op  donderdag 16 november en iedereen is welkom.  

Naast het stedenbouwkundigplan gaat de gemeente Leeuwarden aan de slag om het bestemmingsplan  aan te passen voor Have Halbertsma. Naar verwachting zal het ontwerp tegen het einde van het jaar  klaar zijn en iedereen kan er dan op reageren. Een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over de  wijziging van het bestemmingsplan volgt begin 2024. 

have halbertsma

Doarpskoöperaasje Grou positief over doorontwikkeling Have Halbertsma

Grou – De tweede bewonersbijeenkomst voor Have Halbertsma is met grote belangstelling bezocht door het dorp Grou. De architecten van H+N+S, De Zwarte Hond en Penta zijn verder gegaan met de ontvangen feedback op de praatplaten en de presentatie.

Met deze terugkoppelingen zijn alle partijen aan de slag gegaan om het plan nog beter te laten aansluiten bij de wensen van de bewoners van Grou. Hierbij is de voornaamste terugkoppeling dat de nadruk van water meer gelegd mag worden binnen de nieuwe wijk.

Onlangs heeft er wederom een nieuwe brainstormsessie plaats gevonden met de Gemeente Leeuwarden en de Dorpscoöperatie om samen tot een passende inrichting van het gebied te komen. De Dorpscoöperatie over de herontwikkeling: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt aangegrepen om het plan verder te brengen.”

In de loop van deze maand zal het plan verder worden uitgewerkt. Parallel wordt er achter de schermen gewerkt aan het wijzigingen van de bestemming waardoor woningbouw op het terrein van de voormalige palletfabriek ook formeel geregeld wordt. Het laatste nieuws rondom de ontwikkeling is te vinden op: www.havehalbertsma.nl.

Woningbouw in Grou

Praat mee over de toekomst van woningbouw in Grou

Archief – Het college van de gemeente Leeuwarden heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Beleidskader wonen in de dorpen, ‘Ruimte voor kwaliteit, aandacht voor eigenheid, vast te stellen. Met dit kader wordt ruimte geboden voor woningbouwinitiatieven in dorpen zoals Grou en de woningbehoefte in de dorpen gefaciliteerd. 

Dit wordt gedaan door de indicatieve groeiruimte per dorp aan te geven en door duidelijkheid te geven over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Specifiek voor jongvolwassenen en ouderen wordt ruimte geboden aan bij hun levensfase passende woonvormen, zoals sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen, koopwoningen passend bij inkomen en levensloopbestendige woningen.

Woonvormen

Verder zijn er kansen voor bijzondere woonvormen en bijzondere ontwikkelmethodes zoals een Collectief particulier opdrachtgeverschap. (Klik op link om te lezen wat CPO is). De ruimte wordt met name geboden binnen bestaand bebouwd gebied, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied gaat voor uitbreiding. Uitgangspunt is dat het aantal woningen en de kwaliteit van woningbouw passend moeten zijn bij aard, schaal en het karakter van het dorp. Hiermee is er oog voor de demografische transitie en reeds bestaande woningvoorraad in de dorpen.

Inspreken

Op woensdag 14 september staat het beleidskader wonen in de dorpen voor de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad geagendeerd. Vanaf 19.00u is er de mogelijkheid om aanwezig te zijn in de raadszaal (of via de digitale uitzending) bij deze behandeling. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om in te spreken. Leden van het bestuur van Pleatslik Belang Grou zullen hierbij aanwezig zijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad op 12 oktober een besluit nemen over het beleidskader.

Inwoners van Grou die ook gebruik willen maken van de inspreekmogelijkheid kunnen zich tot uiterlijk 12 september opgeven via raadadviseur Jellie Rijpma van de gemeente Leeuwarden: jellie.rijpma@leeuwarden.nl