Dorpsbudget Grou zoekt nieuwe initiatieven

Dorpsbudget Grou subsidieerde in 2023 weer een groot aantal initiatieven. De aanvragen komen van een klein groepje mensen, verenigingen en instellingen en dat is te beperkt, zo vindt de commissie Dorpsbudget, onderdeel van Plaatselijk Belang Grou. Om meer bekendheid te geven aan het dorpsbudget wordt hierbij een oproep gedaan om vooral een beroep te doen op dit budget.

De Gemeente Leeuwarden werkt, samen met de bewoners in de wijken en dorpen, aan een prettige leefomgeving. Door het verstrekken van een jaarlijks bedrag aan het Dorpsbudget kunnen ze indirect een positieve invloed van bewoners op hun eigen omgeving geven. Dit geldt voor initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp én voor sociaal maatschappelijke initiatieven. 

Initiatieven

De afgelopen jaren is er subsidie verstrekt aan diverse voorstellingen, tentoonstellingen, jubileum acties en bijvoorbeeld initiatieven binnen buurtverenigingen en sportverenigingen. In 2023 werd bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de buitenfitness, de volière in het Wilhelminapark en de vrij te bezoeken kerstbijeenkomst in de Sint Piterkerk. Bekijk bijgaande video om te kijken welke projecten er in 2023 zoal ondersteund werden.

Omdat de subsidie niet bedoeld is voor herhaalde activiteiten of het dichten van een begroting, is de commissie Dorpsbudget op zoek naar nieuwe initiatieven. Op die manier komt het geld te goede aan een grotere groep inwoners van Grou. De commissie staat open voor nieuwe initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp als ze maar aan de volgend voorwaarde voldoen:

  • De plannen dienen een publiek belang en hebben draagvlak in de buurt.
    •    Het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners.
    •    Het gaat om incidentele zaken; uit de investeringen mogen geen verplichtingen voortvloeien.
    •    Besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving.

De commissie dorpsbudget vergadert regelmatig, dus aanvragen kunnen altijd ingeleverd worden. De ingediende plannen zullen snel beoordeeld worden. Doe daarom nu meteen je aanvraag via en klik hier voor het digitale invulformulier.

Fryslân Ferbynt

Fryslân Ferbynt, een regeling voor een bruisend Fryslân

Op 22 juni 2024 vindt de eerste Fryslân Ferbynt-dei plaats. Dat hebben de Gedeputeerde staten op 2 april jongstleden vastgesteld. Initiatiefnemers kunnen vanaf 16 april 2024 €500,- subsidie aanvragen voor hun activiteiten en evenementen die plaatsvinden op 22 juni 2024. Op deze dag zullen in heel Fryslân activiteiten zijn voor en met (potentiële) vrijwilligers van stichtingen en verenigingen. Ze zijn belangrijk voor cultuur, sport en andere activiteiten. Zonder de Friese vrijwilligers is er geen Mienskip.

Het doel van de Fryslân Ferbynt-dei is dat op deze dag in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken en behouden van vrijwilligers centraal staat bij stichtingen en verenigingen. Het moet één dag in het jaar worden die bruist van de activiteiten in Fryslân. Gedeputeerde Knol kijkt erg uit naar 22 juni: “Frijwilligers spylje de haadrol yn doarpen, wiken en ferieningen. Oft it no giet om kultuer, sport of oare sosjale aktiviteiten. Se foarmje it semint fan it Fryske ferieningslibben. Sûnder frijwilligers gjin Fryske mienskip. Dêrom fine wy it fan grut belang dat frijwilligers, ferieningen en organisaasjes harren wurdearre en needsaaklike wurk fuortsette kinne. Wy sette de finsters iepen.”

Aanvragen

De regeling gaat op dinsdag 16 april om 9:00 uur open. Vanaf dan kunnen aanvragers via de website van de Provincie Fryslân het aanvraagformulier, zowel digitaal als schriftelijk, invullen en inleveren. Schriftelijk aanvragen is nog wel mogelijk, maar wordt afgeraden omdat de kans bestaat dat het beschikbare geld op is voordat de aanvraag binnen is op het provinciehuis. Stichtingen en verenigingen kunnen een bedrag van € 500,- aanvragen voor een activiteit die plaatsvindt op 22 juni. Er is dit jaar in totaal € 250.000,- beschikbaar, wat neerkomt op 500 activiteiten en evenementen. Bij een aanvraag moet de initiatiefnemer onder andere rekening houden dat zij inkopen bij lokale ondernemingen en dat dit duurzame producten betreffen. Hoe de initiatiefnemer dit invult, is aan henzelf.

eHerkenning

Wat belangrijk is voor het doen van een digitale aanvraag is een eHerkenning-account. Besturen van stichtingen en verenigingen moeten dit zo snel mogelijk aanvragen, omdat een account nodig is voor het doen van een digitale aanvraag. Het aanvragen kan enkele dagen duren en we verwachten dat de regeling snel overvraagd zal zijn. Op de site www.eherkenning.nl kunt u eHerkenning aanvragen voor uw stichting of vereniging. Aanvragers hebben eHerkenningsniveau 2 plus nodig.

Evaluatie

Provinciale Staten hebben besloten de regeling te evalueren na de eerste editie van 2024. Deze evaluatie moet uitwijzen of de pilot een ‘succes’ kan worden genoemd. Provinciale Staten beslissen vervolgens of zij door willen met de regeling in de drie opvolgende jaren.

Humanitas

Humanitas signaleert meer en grotere geldproblemen

Steeds meer mensen kloppen bij Humanitas aan vanwege geldproblemen. Ook hebben ze steeds grotere financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Humanitas heeft uitgevoerd. Een kleine schuld kan zomaar in de papieren lopen als je niet tijdig maatregelen neemt. Vooral incassobureaus opereren vaak als cowboys om je zoveel mogelijk aanmaningen en extra kosten in de schoenen te schuiven.

“Als je een rekening niet kunt betalen, dan wordt die flink hoger. Zelfs vele malen hoger. We staan in ons land toe dat mensen in een neerwaartse spiraal van schulden belanden. Er is een schuldenindustrie ontstaan die een halt moet worden toegeroepen”, aldus directeur Jerzy Soetekouw van Humanitas. 

Een enquête onder de coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie laat zien dat 63% van de respondenten aangeeft dat er bij hun afdeling meer hulpvragen zijn van mensen met geldzorgen. In 2021 hielp Humanitas ruim 13 duizend mensen met ernstige geldproblemen. In 2022 steeg dat naar 17.492 en in 2023 waren dat al 24.266 mensen.  

“Er is veel schaamte. Vaak komen mensen met andere hulpvragen bij ons binnen. Denk aan eenzaamheid of opvoedvragen. Maar later blijken geldzorgen de oorzaak te zijn van deze problemen. Want als je geen geld hebt, kun je niet meedoen aan veel sociale activiteiten. En problematische schulden kunnen ook ernstig ingrijpen op het gezinsleven. Zo ontwikkelen de hersenen van kinderen in gezinnen met schulden zich slechter, blijkt uit onderzoek. Schandalig dat we dit toestaan in ons land.”

Bovendien ziet 44% van de Humanitas-coördinatoren dat bestaande geldproblemen verergerd zijn in het afgelopen jaar. Daarnaast signaleert 54% dat de deelnemers meer last van stress en gezondheidsklachten hebben door hun financiële problemen.

Klik hier voor het Humanitas onderzoek.

“De overheid moet niet alleen het beleid aanpassen om de ontstane schuldenindustrie te stoppen, maar ook haar eigen werkwijze drastisch veranderen. Onze vrijwilligers zien elke dag dat overheidsdiensten als de Belastingdienst, CJIB en CAK nietsontziend opereren wanneer zij schulden innen bij kwetsbare mensen”, aldus Soetekouw. “In plaats dat de overheid mensen beschermt, maakt zij zelfs continu slachtoffers. Denk alleen al hoe de overheid is omgegaan met de slachtoffers van het toeslagenschandaal.”

Alarmerend

“Deze cijfers zijn alarmerend”, aldus Jerzy Soetekouw, directeur van Humanitas. “Onze vrijwilligers en coördinatoren zien mensen op hun dieptepunt. Zij vangen als eerste de signalen op dat het probleem vele malen groter is dan voorheen. Geldzorgen komen niet alleen meer voor, maar worden door de schuldenindustrie ook nog verergerd. Door die geldstress zien we vaak ook andere problemen ontstaan zoals eenzaamheid. Wij luiden de noodklok!”

Petitie: oproep om mensen te beschermen 

“Met de petitie roepen we de overheid op om de schuldenindustrie te stoppen”, zegt Soetekouw. “We vinden dat een rekening nooit mag uitgroeien tot een monsterschuld. Ook moet het aangaan van schulden moeilijker worden gemaakt. Kortom, de overheid moet mensen beschermen. Ook tegen haarzelf.”

Klik hier om naar de petitie te gaan.