Berichten

vaarsnelweg

Dreiging nieuwe vaarweg bij De Burd Grou nog steeds reëel

Grou – Onlangs is de problematiek rondom een eventueel nieuw te realiseren vaarweg voor grotere vrachtschepen weer actueel geworden. De FNP stelde vragen over de aankoop van een perceel op de Burd naast het voormalige Trije Hûs. De Polder Hege Warren, Trije Hûs en eiland de Burd zijn namelijk in beeld om een nieuwe vaarweg naar Drachten door te graven. Vooralsnog zijn er twee varianten voor de invulling van het genoemde gebied. “Hierbij geniet de variant Polderaquarel de voorkeur bij veel partijen zoals Grou Breed”, geeft voorzitter Gerard Bouma van Grou Breed aan. Een tweede variant Open en Natuurlijk houdt de optie van een nieuwe vaarweg open.

Watersport en recreatie bij Grou. Foto: Press4All

Co-creatie

Gerard Bouma: “Ik heb afgelopen jaar namens Grou Breed deelgenomen aan het zogenaamde co-creatieproces Hege Warren. In oktober zijn daarvan de concept resultaten via de website https://toekomsthegewarren.frl/concept-resultaten/ bekend gemaakt. Wij (Grou, De Burd en watersportverenigingen) hebben steeds gepleit voor een optie zonder vaarweg en met behoud van de fietsroute! Daarnaast is kleinschalige watersport en behoud van een gevoelig natuurgebied voor weidevogels belangrijk voor het toerisme en de leefbaarheid nabij Grou.”

Kruidenrijk grasland. Foto: Press4All

Polderaquarel

In het alternatief Polderaquarel wordt stapsgewijs toegewerkt naar een polder met bloem- en kruidenrijke graslanden. In ongeveer 10-20 jaar zal het waterpeil stapsgewijs worden opgezet om de vereiste verhoging van de grondwaterstand te bereiken. Het laagste deel van de polder wordt moerasnatuur. Een deel van de polder kan gebruikt worden voor extensieve landbouw. Dit alternatief kan op steun rekenen van o.a. recreatiewoningeigenaren aan het Grytmansrak, buren van de Burd, Grou Breed en andere betrokkenen uit Grou. Het weidse polderlandschap blijft bestaan en de boer als lokale, agrarisch natuurbeheerder wordt gewaardeerd. Ook weidevogelliefhebbers hebben een voorkeur voor Polderaquarel. Al heeft de Hegewarren op zichzelf niet de kwaliteiten hét nieuwe weidevogelgebied te worden; men ziet kansen het gebied in te zetten voor nieuwe verbindingen, ter versterking van omliggende weidevogelgebieden.

De Burd met invulling natuur en water. Foto: Press4All

Open en Natuurlijk

In dit alternatief krijgt water de hoofdrol. De Hegewarren wordt grotendeels getransformeerd tot moerasnatuur en open water. Het waterpeil wordt verhoogd naar boezempeil, zo zijn er vrijwel geen polderkades meer nodig. Het waterrijke landschap wordt ingezet om de natuur en verschillende vormen van recreatie te versterken. Nieuwe recreatieve vaarverbindingen tussen de Kromme Ee en de Grutte Krite maken dit alternatief ook op regionale schaal interessant. Er is een variant die uitgaat van enkel lokaal grondverzet en een variant waar meer gegraven wordt om ruimer vaarwater te creëren. Open en Natuurlijk is geliefd bij watersport- en natuurliefhebbers, vanwege de vele kansen voor waterrecreatie en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Bestaande natuurwaarden verdwijnen – het gebied zal ingrijpend transformeren – maar daar komen royale kansen voor laagveenontwikkeling voor terug. Recreatie als nieuw perspectief voor het gebied kan op steun rekenen van de deelnemers, al zijn er ook zorgen over toenemende drukte; dit mag niet ten koste gaan van het nieuwe landschap, de rust, de leegte en de natuur.

Binnen dit tweede alternatief blijft echter wel de optie open voor een vaarweg van grote vrachtschepen. Iets wat Grou Breed beslist niet ziet zitten. “Sinds 2018 heb ik de zienswijze van Grou Breed en andere partijen diverse keren onder de aandacht van de provincie gebracht”, vertelt Gerard Bouma.

Het door de provincie aangekocht huis met perceel Trije Hûs 2. Foto: Press4All

Aankoop provinsje

Uit kadastrale gegevens blijkt dat de Provinsje Fryslân vorig jaar juli Trije Hûs 2 voor een bedrag van ruim een half miljoen euro heeft aangekocht. Daarvan is de inschrijving in het Kadaster op 15 juli 2020 vastgelegd. Dit in tegenstelling tot wat gedeputeerde Douwe Hoogland beweert, die in de Leeuwarder Courant laat weten dat de aankoop al enkele jaren geleden gedaan is. “Daar de Provincie Fryslân inmiddels, ondanks dit proces en zonder politieke meerderheid in de Staten, het witte vakantiehuisje heeft aangekocht om daarmee alvast mogelijke bezwaren tegen de beoogde route van de vaarweg te elimineren en ruimte te kopen voor de vaarweg, hebben we gemeend om begin juli 2021 middels een officieel schrijven een krachtig signaal af te geven”, laat Gerard Bouma als toelichting op het proces weten. Hierover was Gerard Bouma in de media al uitgebreid aan het woord.

Noodzaak

Inmiddels wordt er door de Provincie onderzoek gedaan naar ‘nut en noodzaak van de vaarweg’. De besluitvorming over de vaarweg is in de zomer van 2022. In het voorjaar van 2022 zal eerst worden bepaald welke variant voor de Hege Warren de voorkeur krijgt. Namens Grou zal, samen met vele medestanders, weer worden gepleit voor de variant ‘polderaquarel’. Dat is goed voor dit gebied én de dreiging van een vaarweg is dan geweken!

Brief naar de Provinciale staten juli 2021

Geachte leden van Provinciale Staten,

Tot ons oprecht ongenoegen, voelen we ons genoodzaakt om u nog voor het einde van het co-creatieproces Hege Warren, deelgenoot te maken van onze bevindingen. De gebiedsontwikkeling van De Hege Warren is noodzakelijk en vergt weloverwogen keuzes voor de toekomst, daar doen en deden we graag aan mee.

Door de (bestuurlijke) opdracht om hierbij ook een groot kanaal (eufemistich spreekt men van een vaarweg) te plannen, was al reden om te twijfelen over deelname vanuit Grou aan het co-creatieproces. Wij vreesden dat we daardoor in een fuik zouden zwemmen, resulterend in plannen voor zowel gebiedsontwikkeling als de aanleg van een grote vaarweg dwars door druk recreatief vaarwater en nu nog ongerepte natuur.

Nu blijkt dat Provinciaal gemeenschapsgeld is gebruikt om een groot kanaal daadwerkelijk te kunnen aanleggen, heeft ons zeer onaangenaam verrast. Door dit weinig transparante handelen bevestigt de Provincie ons vermoeden en zijn we daadwerkelijk in de fuik terecht gekomen.

Hoewel de Provincie enkele jaren geleden nog sprak van de ontwikkeling van een visie voor een vaarweg voor over 30 jaar en u steeds in meerderheid heeft aangegeven dat deze vaarweg niet reëel is, dreigt nu de gebiedsontwikkeling te worden misbruikt.

Wij uiten u nu reeds deze bevindingen en zullen later (wellicht dit najaar) u wederom benaderen, om er alles aan te doen om dit onzalige plan definitief niet door te laten gaan. Wij gaan er vanuit, dat dan tijdens de bestuurlijke afweging wél sprake zal zijn van het wegen van alle feiten. Daarbij zullen we niet nalaten om dan wel de relevante feiten tegen de investering voor een groot kanaal in te brengen en tevens aandacht te vragen voor zowel een duurzame aanpak als het verantwoord besteden van publieke middelen.

Met vriendelijke groet, 

Gerard Bouma – Voorzitter Grou Breed

 

Rapport Analyse tweede woningbezit Grou

Grou – De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt in de dorpen in Fryslân zoals Grou toegenomen. Voor starters en jonge huishoudens wordt het steeds lastiger om een passende woning te vinden. Uit een recent gepubliceerd onderzoek is gebleken dat in het centrum van Grou zo’n 25 tot 30 huizen dienen als tweede huis.

Rapport Analyse tweede woningbezit Grou

Zo constateerde Pleatslik Belang Grou dat woningen steeds vaker worden opgekocht door mensen die deze aanhouden als tweede woning. Om een goed beeld te krijgen van het volume van tweede woningen is in opdracht van de gemeente Leeuwarden een analyse gemaakt omtrent het tweede woningbezit in Grou. Dit onderzoek is uitgevoerd door bureau Companen (Advies voor woningmarkt en leefomgeving).

Onderzoek

De gemeente Leeuwarden vindt de geschetste situatie in het rapport ongewenst. Voordat hier maatregelen tegen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplan, huisvestingsverordening of zelfbewoningsplicht, zal er eerst extra onderzoek nodig zijn. Begin 2022 moet dat onderzoek afgerond zijn.