Doarpskoöperaasje Grou binnenkort van start

De betrokkenheid van de aanwezige inwoners was groot tijdens de door Grou Breed georganiseerde ‘Theehuissessie’ op 1 juni 2023. Gespreksonderwerpen waren de genomen stappen om tot oprichting van Doarpskoöperaasje Grou te kunnen komen en de nog in het verschiet liggende acties.

Verschillende partijen in Grou, verenigd in een interim bestuur, zijn hier de afgelopen tijd volop mee bezig geweest. Het realiseren van de statuten van de oprichtingsakte en het huishoudelijke reglement worden binnenkort door een notaris bekrachtigd.

Een professionaliseringsslag om kwaliteit te borgen

Er zijn in Grou veel belangengroeperingen, stichtingen en verenigingen die zich ieder op eigen vlak inzetten voor de leefbaarheid van dit grootste waterfront-  en watersportdorp

in de gemeente Leeuwarden. Veel organisaties werken met vrijwilligers en zijn gebundeld in Grou Breed. Hun gezamenlijke resultaten zijn kwalitatief hoogwaardig.

Met een professionaliseringsslag is het de bedoeling om die kwaliteit in Doarpskoöperaasje Grou, via de inzet van een vakkundige dorpsmanager en door het opzetten van een multifunctioneelcentrum te borgen voor de toekomst. Alle clubs binnen Grou zullen in deze vorm hun autonomie behouden. De dorpsmanager weet wat er speelt en faciliteert adequaat.

De merkwaarden zijn passend bij de identiteit van Grou

De dorpscoöperatie wordt een duidelijk aanspreekpunt voor inwoners, verenigingen en stichtingen, ondernemers, gemeente en provincie met het doel om tot een optimale samenwerking te komen. De dorpsvisie, waarin de Grouster identiteit staat beschreven conform de input gegeven door honderden geënqueteerde dorpsbewoners, geeft weer dat de merkwaarden water, hout en duurzaamheid duidelijke kernpunten zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Het zijn positieve waarden die het dorp wil uitdragen en die herkenbaar terug moeten komen in het aanbod van -en de verhalen over Grou. De merkwaarden dienen als richtinggevend toetsingskader bij ontwikkelingen in Grou en voor bescherming van de gemeenschappelijke waarden. Dit toetsingskader is vernieuwend en heeft een grote impact op de manier waarop wordt om gegaan met thema’s als openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, het sociaaleconomisch domein als ook de communicatie erover.

Het multifunctionele centrum wordt de fysieke plek waar partijen elkaar in de toekomst letterlijk zullen treffen en hun onderdak kunnen vinden.

Doarpskoöperaasje Grou in ontwikkeling

Na formalisering van de statuten en het huishoudelijk reglement volgt de oprichting van Dorpskoöperaasje Grou. Tot de eerste algemene ledenvergadering, waarin een bestuur wordt gekozen, richt het interim bestuur zich op het bestuurlijk en administratief inrichten van de dorpscoöperatie. Door middel van een open en heldere communicatie via digitale en geschreven media en later fysiek in een multifunctioneel centrum wordt een zo breed mogelijk draagvlak gecreerd voor Grouster ontwikkelingen.

De afgelopen jaren heeft het interim bestuur verschillende ontwikkelingstrajecten opgestart, zoals het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten van een multifunctioneel centrum, onderzoeken om Grou energie neutraal te maken en inspanningen om Grou en de omgeving in te richten als bloeizone. Daarnaast liepen er reeds ruimtelijke ontwikkelingstrajecten of werden er recentelijk opgezet. Dankzij een gedreven slagvaardigheid lukte het Doarpskoöperaasje Grou om in de meeste ontwikkelingstrajecten gedeeltelijke of gehele herziening van de plannen te realiseren conform de concept visie van Grou of direct betrokken te raken om de identiteit van het dorp veilig te kunnen stellen voor de toekomst.

Blijf op de hoogte

Woont, werkt of recreeert u in Grou? Dan zet Doarpskoöperaasje Grou zich voor u in. Op www.grou.nl leest u wat de dorpscoöperatie zoal doet en blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Voor vragen of opmerkingen stuurt u eenvoudig een bericht naar dorpscooperatie@grou.nl.