have halbertsma

Halbertsmaterrein in Grou krijgt vorm

Grou – Projectontwikkelaar PAIVA is weer een stap verder met de ontwikkeling van het project Have Halbertsma. Er wordt daarom een derde inloopbijeenkomst georganiseerd waar het ontwerp  stedenbouwkundigplan zal worden gepresenteerd aan de inwoners van Grou.  

Vanaf begin dit jaar is de projectontwikkelaar samen met de Dorpscoöperatie en de Gemeente  Leeuwarden bezig om rekening houdend met de wensen van de inwoners van Grou, een zo passend  mogelijk plan te maken. Voorafgaand aan de aankomende bijeenkomst hebben er al twee bijeenkomsten  plaatsgevonden. Bij de eerste bewonersbijeenkomst in het voorjaar ging het vooral om het inventariseren  van wensen, behoeften en suggesties. De vele reacties en opmerkingen zijn verwerkt in een globale schets met een vlekkenplan die op 13 juli werd gepresenteerd. Hierin viel o.a. te zien wat de plaats en betekenis  is van water en groen in de wijk, aansluiting bij de bestaande dorpskern, maar ook de mogelijke plaatsing  van woningen, straten en de ontsluitingsroute.  

Ook deze bijeenkomst leverde veel reacties op, zowel positieve als kritische. Hiermee gingen de  deskundigen opnieuw aan de slag. De dorpscoöperatie is ook nauw betrokken bij de stappen na de tweede  bijeenkomst. Dorpscoöperatie: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief  worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere  doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt  aangegrepen om het plan verder te brengen.” 

Na het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners van Grou door middel van de twee  inloopbijeenkomsten en een uitgebreide enquête, zijn deskundigen verdergegaan met het optimaliseren  van het plan. Dit heeft geleid tot een ontwerp stedenbouwkundigplan. Dit bevat een redelijk  gedetailleerd beeld van de nieuwe woonlocatie. Denk hierbij aan de wegenstructuur, de watergangen,  het aantal en soort woningen, openbaar groen en parkeerplaatsen.  

Welkom bij de inloopbijeenkomst op 16 november 

Paiva organiseert in samenwerking met de Dorpscoöperatie en gemeente Leeuwarden voor de  presentatie van het ontwerp stedenbouwkundigplan een derde inloopbijeenkomst. Net zoals de vorige  keer vindt die plaats in Grootcafé de Treemter, Doorbraak 1, 9001 AL Grou.  

Het ontwerp stedenbouwkundigplan zal om het halfuur kort gepresenteerd worden door één van de  deskundigen. Aansluitend is er gelegenheid voor nadere toelichting en het stellen van vragen in kleine  groepen. Het aanmelden voor een tijdvak van de presentatie kan via  

www.buitengewoonwonen.nl/bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 op  donderdag 16 november en iedereen is welkom.  

Naast het stedenbouwkundigplan gaat de gemeente Leeuwarden aan de slag om het bestemmingsplan  aan te passen voor Have Halbertsma. Naar verwachting zal het ontwerp tegen het einde van het jaar  klaar zijn en iedereen kan er dan op reageren. Een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over de  wijziging van het bestemmingsplan volgt begin 2024. 

leefbaarheid

Heb jij een goed idee om leefbaarheid in Grou te verbeteren?

Friesland / Grou – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp zoals Grou, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 18 september tot en met 5 oktober 2023 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze laatste openstelling 900.000 euro beschikbaar voor heel Fryslân. Daarnaast gaat het IMF dan ook open met ruim 2 miljoen voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’.

Gedeputeerde Staten vindt het belangrijk dat inwoners die zich inzetten voor de leefbaarheid in hun omgeving, ook worden geholpen met de realisatie van projecten die ze opzetten. Om inspiratie op te doen, kunnen initiatiefnemers een kijkje nemen op ‘Projecten in beeld’ op de website van Streekwurk. Regionale adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, duurzaamheid en Frysk en/of streektalen.

Verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’

Naast de reguliere openstelling van het Iepen Mienskipsfûns wordt 2.325.000 euro opengesteld voor het verduurzamen van ‘mienskipsgebouwen’. Per aanvraag is 35.000 euro beschikbaar en er kan tot maximaal 70% van de subsidiabele projectkosten gefinancierd worden. Gedeputeerde Knol: “It subsydzjepersintaazje is sa heech, omdat de needsaak foar it ferduorsumjen fan mienskipsfoarsjennings fan grut belang is foar it fuortbestean fan ferieningen en stichtingen, en dêrmei foar de leefberens yn Fryslân.” Wanneer elk project het maximale bedrag aanvraagt, zal er deze tender ruimte zijn voor 66 initiatieven. Alle kosten die te maken hebben met het verduurzamen van het pand zijn subsidiabel. Er kunnen dus ook kosten voor de vervanging van het dak en kosten voor vergunningen worden opgevoerd in de subsidieaanvraag.

Nieuwe college wil door met het Iepen Mienskipsfûns

Vanuit de uitgangspunten van het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ wil Gedeputeerde Staten voorstellen een nieuw IMF te starten voor de periode 2024-2025-2026-2027. Dit wordt voor 2024 aan Provinciale Staten voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor dit nieuwe Iepen Mienskipsfûns groot onderhoud en verduurzaming van mienskipsgebouwen een structurele plek te geven. Daarnaast moet het Iepen Mienskipsfûns eenvoudiger worden om aan te vragen wanneer het kleinere bedragen betreft.

Zeggenschap

Gedeputeerde Knol: “It is goed dat Friezen sels sizzenskip hawwe oer harren eigen omjouwing om ’t se sels witte wêr’t it measte ferlet fan is. Wy wolle de enerzjy fan ûnderop safolle mooglik stypje. Jild beskikber stelle foar inisjativen fan Friezen is foar my dêrom hiel wichtich. Minsken dy’t har yn harren frije tiid ynsette om Fryslân noch moaier te meitsjen, wolle we safolle mooglik helpe. Minsken yn de simmer op de pontsjes, de frijwilligers by de festivals, de klussers yn de doarpshuzen, de sporttrainers, de grienkommisjes, bestjoerders fan doarpsbelangen. Se meitsje it ferskil.”

Streekwurk

Initiatiefnemers kunnen voor het delen van hun ideeën, het opstellen van een projectplan en hulp bij de subsidieaanvraag terecht bij Streekwurk. Kijk voor meer informatie op Iepen Mienskipsfûns | Fryslan of Leader Streekwurk | Fryslan.