Berichten

Inloop bijeenkomst ontwerp bestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’

Grou – Om de woningbouwplannen voor het Halbertsmaterrein mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan daarvoor is klaar. Van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage. Dat betekent dat u deze documenten kunt bekijken en erop kunt reageren. Ook worden inwoners van Grou uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Deze is op dinsdag 16 januari van 19:00 tot 21:00 uur in Hotel Oostergoo aan de Nieuwe Kade 1 in Grou

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Wij willen omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’ in te zien en hierover vragen te stellen. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 januari 2024 in hotel Oostergoo in Grou. We starten om 19:00 uur en eindigen om 21.00 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst. Medewerkers van de gemeente en initiatiefnemer Paiva staan klaar om u uitleg te geven over de plannen en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het bouwen van een nieuwe woonwijk mogelijk ten noordwesten van het centrum van Grou op het voormalige Halbertsmaterrein. Aan de westkant van dit plangebied ligt een bedrijventerrein, waar bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 zijn toegestaan. Om een woonwijk mogelijk te maken, wordt de milieucategorie aangepast naar bedrijven tot en met categorie 3.2. Dit belemmert de daar gevestigde bedrijven niet in hun huidige bedrijfsvoering. In de nieuwe woonwijk komen 195 woningen in een gevarieerd aanbod. In het plan komt water waar men met de boot kan varen. Er komt ook een brug tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande dorpskern.

Het ontwerp bestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 het ontwerp bestemmingsplan bekijken op het gemeentehuis van Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden). Het plan staat ookop www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke viewer: https://Leeuwarden.tercerago.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NL.IMRO.0080.12007BP00-OW01

Reageren op het ontwerp bestemmingsplan
U kunt tot en met 1 februari 2024 officieel uw mening geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u dat wilt doen dan stuurt u een brief of e-mail naar de gemeente (gemeente@leeuwarden.nl) en geeft u aan met welke punten u het wel of niet eens bent. Vermeld in uw brief/mail dat het gaat om het ontwerpbestemmingsplan ‘Grou – Woningbouw Halbertsmaterrein’, de datum en uw naam en adres. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente om uw mening mondeling te geven. Maak hiervoor een afspraak via het telefoonnummer 14 058.  Heeft u vragen over het bestemmingsplan of over hoe u uw mening kunt geven? U bent van harte welkom bij de inloopbijeenkomst.

Hoe verder?
De gemeente gaat na 1 februari 2024 alle reacties verwerken in een document. Dit heet een zienswijzenota. Burgemeester en wethouders sturen het ontwerpbestemmingsplan samen met de zienswijzenota naar de gemeenteraad. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in het 2e kwartaal van 2024 een besluit over kan nemen. Daarna is het bestemmingsplan definitief en kan ontwikkelaar Paiva de plannen verder uitwerken.

have halbertsma

Halbertsmaterrein in Grou krijgt vorm

Grou – Projectontwikkelaar PAIVA is weer een stap verder met de ontwikkeling van het project Have Halbertsma. Er wordt daarom een derde inloopbijeenkomst georganiseerd waar het ontwerp  stedenbouwkundigplan zal worden gepresenteerd aan de inwoners van Grou.  

Vanaf begin dit jaar is de projectontwikkelaar samen met de Dorpscoöperatie en de Gemeente  Leeuwarden bezig om rekening houdend met de wensen van de inwoners van Grou, een zo passend  mogelijk plan te maken. Voorafgaand aan de aankomende bijeenkomst hebben er al twee bijeenkomsten  plaatsgevonden. Bij de eerste bewonersbijeenkomst in het voorjaar ging het vooral om het inventariseren  van wensen, behoeften en suggesties. De vele reacties en opmerkingen zijn verwerkt in een globale schets met een vlekkenplan die op 13 juli werd gepresenteerd. Hierin viel o.a. te zien wat de plaats en betekenis  is van water en groen in de wijk, aansluiting bij de bestaande dorpskern, maar ook de mogelijke plaatsing  van woningen, straten en de ontsluitingsroute.  

Ook deze bijeenkomst leverde veel reacties op, zowel positieve als kritische. Hiermee gingen de  deskundigen opnieuw aan de slag. De dorpscoöperatie is ook nauw betrokken bij de stappen na de tweede  bijeenkomst. Dorpscoöperatie: “Wij zijn positief over de doorontwikkeling van het plan waarin wij actief  worden betrokken. Het inbrengen en beleven van het water zal een groter thema krijgen in de verdere  doorontwikkeling van het plan. Wij zijn blij dat de feedback vanuit de coöperatie en het dorp wordt  aangegrepen om het plan verder te brengen.” 

Na het ophalen van de wensen en behoeften van de bewoners van Grou door middel van de twee  inloopbijeenkomsten en een uitgebreide enquête, zijn deskundigen verdergegaan met het optimaliseren  van het plan. Dit heeft geleid tot een ontwerp stedenbouwkundigplan. Dit bevat een redelijk  gedetailleerd beeld van de nieuwe woonlocatie. Denk hierbij aan de wegenstructuur, de watergangen,  het aantal en soort woningen, openbaar groen en parkeerplaatsen.  

Welkom bij de inloopbijeenkomst op 16 november 

Paiva organiseert in samenwerking met de Dorpscoöperatie en gemeente Leeuwarden voor de  presentatie van het ontwerp stedenbouwkundigplan een derde inloopbijeenkomst. Net zoals de vorige  keer vindt die plaats in Grootcafé de Treemter, Doorbraak 1, 9001 AL Grou.  

Het ontwerp stedenbouwkundigplan zal om het halfuur kort gepresenteerd worden door één van de  deskundigen. Aansluitend is er gelegenheid voor nadere toelichting en het stellen van vragen in kleine  groepen. Het aanmelden voor een tijdvak van de presentatie kan via  

www.buitengewoonwonen.nl/bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats van 16:00 tot 20:00 op  donderdag 16 november en iedereen is welkom.  

Naast het stedenbouwkundigplan gaat de gemeente Leeuwarden aan de slag om het bestemmingsplan  aan te passen voor Have Halbertsma. Naar verwachting zal het ontwerp tegen het einde van het jaar  klaar zijn en iedereen kan er dan op reageren. Een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over de  wijziging van het bestemmingsplan volgt begin 2024.