Algemene Ledenvergadering voorjaar 2024

Zet dinsdag 26 maart 2024 alvast in je agenda! Onze jaarvergadering is weer terug in het voorjaar zoals voorheen altijd het geval was. Wil je meepraten of heb je vragen dan is onze jaarvergadering daarvoor het juiste ogenblik.

We laten onder andere in een overzicht zien & horen waar PB Grou in 2023 allemaal mee bezig is geweest. Daarnaast vertellen we over  ontwikkelingen en zal het onderwerp Jeugd met behulp van verschillende gastsprekers welverdiende aandacht krijgen! Dus prik de datum van dinsdag 26 maart 2024 vast in je agenda. Dan hopen we je te verwelkomen in Herberg Oer ’t Hout, Raadhuisstraat 18 te Grou.

Lid worden van Pleatslik Belang?

Om aanwezig te kunnen zijn op onze interessante jaarvergadering, is lidmaatschap van PBG een voorwaarde. Voor maar € 6,- per jaar bent u al lid. Ondersteun de inzet van PBG in het belang van de Mienskiep Grou. U kunt via onze website, maar ook bij de entree deze avond lid worden! Klik hier om u op te geven als lid.

Grou Bloeit

Extra ledenvergadering PB Grou van 24 oktober 2023 uitgesteld!

Grou – Het bestuur van Pleatslik Belang heeft meer tijd nodig om deze extra ledenvergadering, die op dinsdag 24 oktober a.s. op de agenda stond, over doel, opzet en werkwijzen van de Doarpskooperaasje Grou goed voor te bereiden. 

Het bestuur gaat overleggen met een aantal gemotiveerde leden en er komt ook nog een overleg met het bestuur van de Doarpskooperaasje. Zo kunnen we een goede gezamenlijke vergadering met de leden van Pleatslik Belang houden, op weg naar verbinding en samenwerking.

Nader nieuws volgt spoedig!

Grou Bloeit

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 september

Op dinsdag 26 september 2023, 20.00 uur, in Oostergoo houdt Pleatslik Belang Grou een algemene ledenvergadering.

Dan gaat het bestuur onder andere een jaar vol activiteiten presenteren. Na de pauze gaat het over “Zicht op de jeugd”: een aanzet tot meer gezamenlijke inspanningen voor jeugd en jongeren in ons dorp met Geja de Vries (sociaal werk), Maurice Paassen (jongerenwerk) en Robbie Heidema (Geluksfabriek) aan het woord.

Aanmelden graag! Via info@pbgrou.nl

Op 24 oktober 2023 volgt, zoals eerder toegezegd, een extra, afzonderlijke ledenvergadering over de Doarpskoöperaasje Grou en de relatie met Pleatslik Belang Grou. Dit vraagt wat meer voorbereidingstijd van ons en andere betrokkenen. Ook hiervoor geldt: aanmelden graag!

Het bestuur van Pleatslik Belang Grou.

AGENDA:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 27 oktober 2022.

Notulen jaarvergadering 27 oktober 2022

4. Presentatie van onze activiteiten in 2022 en 2023.

5. Financieel verslag en verslag besteding Dorpsbudget 2022.
6. Verslag kascommissie (Wietse Witteveen en Hinke Volbeda).
7. Benoeming kascommissie: Wietse treedt af en Hinke blijft nog een jaar aan.
Kandidaten worden verzocht zich te melden voor of tijdens de vergadering.
8. Vaststellen huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk Reglement

9. Bestuursverkiezing: Statutair aftredend: Drieseréé Dijkstra-Schinkel. Zij is nog één maal herkiesbaar. Leden kunnen zich te allen tijde aanmelden voor bestuurswerk. Het bestuur is blij te kunnen voordragen: de heer Martin Koning.
10. Stand van zaken Doarpkoöperaasje Grou u.a. en de verhouding met Pleatslik Belang Grou. Het bestuur stelt voor, zoals eerder toegezegd, hierover een extra ledenvergadering te houden en wel op dinsdag 24 oktober a.s.
11. Voorstel Algemene Ledenvergadering 2024: dinsdag 26 maart.
12. Rondvraag.
13. Sluiting huishoudelijke agenda.

Na de PAUZE:

“Zicht op de jeugd”

Pleatslik Belang Grou wil graag meer gezamenlijke inspanningen zien, om er voor te zorgen dat onze jeugd, onze jongeren, een goede plek hebben en gezien en gehoord worden in ons dorp.
Een aantal gemotiveerde mensen komt vertellen hoe zij hier tegenaan kijken en wat er, samen met de jongeren, kan worden ondernomen. Een thema dat ons allemaal aangaat…

De agenda en alle stukken voor deze vergadering zijn te vinden op www.pbgrou.nl.
Vragen, opmerkingen, voorstellen en kandidaten voor het bestuur graag voor 18 september doorgeven aan het bestuur via info@pbgrou.nl